شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
03 July 2015
براساس اعلام وزارت علوم

«مراحل دریافت ارز دانشجویی»

۱۳۹۰ مهر ۰۴

دانشگاه‌‌ها/ کاغذ اخبار

 به گزارش کاغذ اخبار، براساس آن چه در وب سایت وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری ایران، اداره بورس و امور دانشجویان خارج از کشور، آمده است، مراحل و مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل برای دریافت ارز دانشجویی دولتی به شرح زیر است:

ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ:

 1.  ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎ ﺑﻪ آدرس http://nesha.msrt.ir/
 2. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم درﺳﺎﻳﺖ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎﻳﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﺧﻮاست‌ها ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺛﺒﺖ و پی‌گیری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻳﺖ:

 1. ﮔﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮم ﺟﺎری از دانشگاه مربوطه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان در ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ (وﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ) و ﻳﺎﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎ ﺷﺮوع دوره ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﻪ ﻣﻨﻘضی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 2.  ﻛﺎرت ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ( وﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن) و ﻳﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴلی
 3. ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
 4. وﻳﺰای داﻧﺸﺠﻮیی ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ

 1. نامه معرفی به ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮای ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤ‌ﺴﺎل ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر ﺻﺎدر می‌ﮔﺮدد.
 2. اراﻳﻪ اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنی ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دارﻧﺪ اﻟﺰامی اﺳﺖ. داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد راﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎیستی ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ رسمی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ آدرس اﻳﻤﻴﻞ اﻳﻦ اداره ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی  [email protected]  و ﻳﺎ [email protected] ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 3. ناﻣﻪ ﻣﻌﺮفی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا اﻛﻴﺪا ﺗﻮﺻﻴﻪ می‌شود ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ ارزی ﺑﺎنک‌های دولتی ﻳﺎ ﺧﺼﻮصی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و از ﭘﺮداﺧﺖ ارز اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻫﺮ ﺗﺮم ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 4. معرفی نامه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺗﺐ داﻧﺸﺠﻮیی و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر است و ﻣﻴﺰان ارز ﭘﺮداختی و ﻧﻮع ارز ( دﻻر ، ﻳﻮرو ﻳﺎ…)، ﻗﻴﻤﺖ آن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎنک‌ها ﺑﻮده و وزارت ﻋﻠﻮم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

گفته می‌شود بانک‌ها به ثبت نام‌های قبل از سال  نود، دلاری پرداخت نمی‌کنند. لذا دانشجویان محترم باید پس از انجام مراحل ذکر شده، اسکن پرینت ثبت نام ترم جاری را که توسط سفارت مهر شده ،به خانواده (فقط پدر یا مادر) فرستاده تا مراتب را ایشان به انجام رسانند.

لازم به یادآوری است که نباید این ارز دانش‌جویی را با ارز مسافرتی که به کلیه مسافران عازم خارج از کشور تخصیص داده می‌شود (و مقدار آن دوهزار دلار برای مسافران عادی و هزار دلار به ازای هر مسافر که با ویزای غیر از ویزای مسافرتی سفر می‌کنند است) اشتباه گرفت.

شریک توزیع این مطلب باشید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر کاغذ اخبار نیست»

TAGS: , , ,

۱۱ Comments


 1. نریمان
  1

  اینطور که من دیدم ،اگر قیمت ارز دانشجویی هم مثل ارز مسافرتی دولتی باشه حدود دویست تومن با ارز آزاد تفاوت قیمت داره


 2. فرهود
  2

  ایا میزان ارزی که بانک میده مشخصه؟ میخوام بگم آیا طی کردن این مراحل و ارسال مدارک از کشور محل تحصیل به ایران و در نهایت پیگیری تا به نتیجه رسیدن آیا به صرفه هست با نه؟ اگر اطلاعاتی داری ممنون میشم به اشتراک بگذارید.


 3. نریمان
  3

  اینطور که از دور و بر شنیدم به ازای هرماه اقامت در اون سمستر هزار دلار ازر داده میشه…یک سری از دوستان میگن که هزینه خوابگاه و اینجور چیزها رو هم شامل میشه…راست و دروغش پای خودش…به نظر من که می ارزه…در ازای پنج هزار دلار حدود یک تومن تفاوت قیمت با ارز بازار هستش


 4. homayoun
  4

  Are Iranian/American dual citizens eligible?


 5. ثریا رستمی
  5

  سلام ببخشید این آدرس که شما گفتید http://www.nesha.msrt.irاصلا باز نمیشود که من بخواهم ثبت نام کنم ..لطفا راهنمایی بفرمایید.


 6. daneshjoo
  6

  ma daneshjoohayeh kharej vaghean badbakhti mikeshim!!!!!!!
  bad bakhtiha: 1. arz 2. etebar 3. ghorbat 4. stress az karhayeh enterharieh dolatmardan 5. digeh chi begam?!!


 7. Ima
  7

  آیا این ارز شامل دانشجوهایی که به جای ویزای دانشجویی ، اقامت دائم دارند و یا شهروند هستند هم میشود یا خیر

 8. 8

  ba salam
  man shomare parvande khodam ro faramosh akrdam va hamchenin shomare password ro irad migire,
  mishe lotfan begid che kar bayad anjam bedam ta dobare betonam site nesha ro baz konam va password jadid begiram?


 9. سید عطا الله عمادی
  9

  ba salam …in janeb seyed ata ollah emadi daneshjo dar daneshgahe ata turk turkiye.man madareke khod ra baraye daryafte arze daneshjoyi baraye nim sale avval ferestadam amma movafegat nashode mikhastam ellate adame movafegate nameye khodra bedanam.shomareye parvande ye man 9084256.ba tashakkor


 10. shohre
  10

  baraye ferestan file moshkel daram .lotfan komak


 11. Ali
  11

  Salam man mikhastam bedonam ke man Alan barge. i20az university unmade mikonam sauté nam konam?